The Vehement Behemoth and the Suede Tirade

To celebrate 10+ years of living in an English-speaking country, I present to you:

A List of Words I Mispronounced in the Last Two Years
(along with their standard US pronunciation)

amalgam /əˈmalɡəm/
antecedent /ˌan(t)əˈsēdnt/
ascertain /ˌasərˈtān/
assuage /əˈswāj/
behemoth /bəˈhēməTH,bəˈhēmäTH/
cauldron /ˈkôldrən/
chasm /ˈkazəm/
circa /ˈsərkə/
civilization, organization, design, decision and all other words that have some /z/ or /ZH/ sound somewhere in there, waiting in ambush.
demise /dəˈmīz/
differ /ˈdifər/
egregious /əˈɡrējəs/
enamel /iˈnaməl/
ephemeral /əˈfem(ə)rəl/
epitome /əˈpidəmē/
example /iɡˈzampəl/
impudent /ˈimpyəd(ə)nt/
indict /inˈdīt/
leitmotif /ˈlītmōˌtēf/
linear lin•e•ar
nascent /ˈnāsənt,ˈnasənt/
nuptial /ˈnəp(t)SHəl/
paprika /pəˈprēkə,paˈprēkə/
pastel /paˈstel/
preface /ˈprefəs/
puerile /ˈpyo͝orəl,ˈpyo͝orˌīl/
scarce /skers/
suede /swād/
tirade /ˈtīˌrād/
top-grossing (doesn't rhyme with crossing)
toward /tôrd,t(ə)ˈwôrd/
transferable /transˈfərəb(ə)l/
tyranny /ˈtirənē/
vehement /ˈvēəmənt/
wary vs. weary /ˈwerē/ vs. /ˈwirē/
wolf /wo͝olf/
womb /wo͞om/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.